Privacyverklaring

HARBA VOF beschermt uw persoonsgegevens zoals wettelijk verplicht.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HARBA VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij:

·      Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven;

·      De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·      Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·      Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HARBA VOF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

HARBA VOF

Prins de Lignestraat 17

3001 Heverlee

info@harba.be

harba@proximus.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door HARBA VOF verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

Het aanmaken en afhandelen (facturatie, verzending) van energieprestatiecertificaten en aanverwant advies.

Deze beperken zich tot de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail en BTW-nummer.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

Op heden worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan het VEKA voor de opmaak van het energieprestatiecertificaat.

Bewaartermijn

HARBA VOF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw gegevens worden tot maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden, om te voldoen aan o.a. de geldigheidsduur van het EPC en het bewaren van de betalingsgegevens.

 

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

De gegevens worden enkel in interne systemen bewaard en zijn niet toegankelijk via een website of worden op enige andere elektronische wijze verspreid.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. 

 Wijziging privacy statement

HARBA VOF kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging werd aangebracht op 31 januari 2023.

© 2023 HARBA VOF